Profesní školení řidičů

Zákon č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších novel stanovuje povinnost absolvování profesních školení. Začínající řidič musí mít
a) vstupní školení
Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí
  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky,
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
  • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel uvedených v § 46 odst. 1, zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny D1, D1+E, D a D+E.

Na vstupní školení v průběhu praxe řidiče navazuje pravidelné školení

  • Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.
  • Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin

Více informací můžete nalézt zde http://www.schroter.cz/predpisy/zak247-2000.htm

Nabízíme možnost absolvování těchto školení v našich střediscích. Výuka probíhá v klidných učebnách.